Milé čarodějnice. Nic není jak bývalo a tak i my si musíme dávat větší ozor v dnešní uspěchané době. Pokud se tedy chcete prolétnout na svém košťátku a máte příznivé počasí, zjistěte si prosím i LETOVÝ PROVOZ nad Evropou, aby nedošlo ke zbytečné kolizi.
sílapř.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (200 | 77%)
00 – 01
Nezávislost, aktivita, rychlé uvažování, postřeh, potřeba neustále všem kontrolovat a ovládat. Touha rozhodovat, někdy hraničí s drzostí a neomaleností. Zahleděnost pouze do sebe, neschopnost si vyslechnout názory druhých až do konce. V kolektivu to mnohdy znamená ztrátu přátel a vyřazení. Někdy se však také takový člověk může stát vedoucím v kolektivu, ale jenom v případě, že o to jiný člen nestojí. Na takto dosažené vedoucí pozici zůstává bez podpory těch, kteří ho zvolili a osamocen.
01 – 02
Ustupující nezávislost, větší pochopení pro názory jiných a větší schopnost komunikace. Vzniká zde touha, prosadit se v oboru, který dobře ovládá, ale také touha mít pravdu za každou cenu i v oborech, v kterých se neorientuje. To může vyvolat postranní posměch a pohrdání od okolí. U těchto osob není prostor na porážku a zdrženlivost, proto se s ní nikdy nesmíří a dochází později k rozkolům a někdy i k nepřátelství.
02 – 03
Tato osoba je vstřícná a komunikativní. Zajímá se o vše potřebné, je to ideální vyjednávač i člověk, který dokáže vést kolektiv. Avšak v případě neúspěchu dokáže být agresivní a vztahovačný. Svoji chybu nepřizná. Je to takový jája, který v sobě vidí neomylného génia a je vyvolený k tomu, aby byl nejlepší ze všech. Svým přátelům důvěřuje, ale když jednou zklamou, už si k nim nenajde cestu.
03 – 04
Je to kamarádský, nápaditý, aktivní člověk, který je oblíbený u svých přátel. Získat si přátelé není u něho žádný problém, díky své družné a milé povaze, která vzbuzuje již na první pohled důvěru. Někdy bývá trochu roztěkaný, zvláště když se snaží zvládnout více věcí najednou. Nedokáže včas odhadovat své možnosti a často je přecení. Pokud má nad sebou kontrolu, pracuje spolehlivě a je velmi výkonný.
04 – 05
Vyznačuje se poctivostí, věrností, zodpovědností a vytrvalostí. Je kamarádsky založený, obětavý, ale materialisticky založený. Rád většinu věcí přepočítává na finanční a majetkové hodnoty, ale nemusí to být nutně podmínkou. Ve vypjatých situacích je agresivní a nevypočitatelný.
05 – 06
Má velkou potřebu volnosti, svobodného jednání a rád cestuje. Ve vyjadřování nesnáší omezování. Je velice vnímavý, ale také vztahovačný a podezřívavý. Když má k tomu důvod, tak někdy podléhá žárlivosti. Je sobecký, své osobní blaho je mu přednější, než prospěch druhých. Má sklony k podvodům, lhaní a krádežím pokud cítí potřebu financí a majetku, ale samotná příležitost však z něj zloděje nedělá.
06 – 07
Je to harmonický, velice citový a vyvážený jedinec. Často své city dává najevo a také potřebuje být ujišťován zpětně, o náklonnosti druhých lidí k sobě. Někdy má potřebu zasahovat do věcí, do kterých není zainteresován. To však provádí s citem, bez snahy někomu ublížit. Spokojenost druhých v něm vyvolává pocit potěšení a uspokojení. Jestliže je často odmítán, nebo mu je něco důrazně vyčítáno, pak lehce ztrácí sebedůvěru a cítí se být poškozen. V tomto případě se stáhne do ústraní a za svou pravdu dále nebojuje.
07 – 08
Tento člověk je vnímavý a citlivý se smyslem pro pořádek a stanovený řád. Jeho věci mají své místo, ale jeho řád, který si sám stanový mnohdy dokáže pochopit jen on sám. Má vyvinutý smysl pro logické uvažování, ale co jemu samému logicky nepřipadá, tak ho rozčiluje. Jeho touha po věcech jeho zájmu je velice silná a může přecházet až do závisti, ale většinou se projeví tak, že horečnatě pracuje na tom, aby si své touhy splnil co v nejkratším čase a za každou cenu. Vyniká u něho cílevědomost zaměřena na svou vizi.
08 – 09
Vyrovnaný člověk, který dokáže na svých plánech pracovat i velice dlouhou dobu. Negativní názory na jeho činnost, od druhých lidí, ani vlastní neúspěchy ho v činnosti neodradí. Je moudrý, uvážlivý, disponuje dobrým odhadem a přehledem ve věcech, které se ho týkají. Na své nepřátele se dívá pohrdavě, má v sobě vnitřní jistotu, ale neprovokuje. Řeší vše nejraději cestou smíru, kde se řídí rozumem a je ochoten vytvářet kompromisy. Dokáže naslouchat názorům a nesnaží se vyniknout tam, kde to sám nepotřebuje.
09 – 10
Upřímný, odvážný a uvážlivý člověk, který je za svou upřímnost někdy napadán. To v něm vyvolává zatvrzelost a tvrdohlavost. Ze svého vydobytého postavení jen nerad ustupuje. V případě prohry se stejně cítí být vítězem. Porážku nedokáže přijmout, zato vítězství hlásá do celého světa. Rád prezentuje svoje úspěchy, ale nutno přiznat i úspěchy druhých.
10 – 11
Nechybí mu odvaha a drzost, má i velkou dávku pochopení pro druhé. Má vnitřní pocit, že je vyvolený a uctívaný, někdy i nepostradatelný, to mu dělá velice dobře. V krizové situaci kolem své osoby rád svaluje vinu na druhé. Postiženému v jiné záležitosti, kdy se ho to netýká, tak nezištně pomáhá slabšímu a staví se na stranu slabšího.
11 – 12
Je to vznětlivý a zároveň citlivý člověk. Potřebuje si být stále jist bezpečným zázemím, které bude vždy nadosah. Tito lidé neradi cestují a jen těžce přijímají změny. Pokud jsou napadeni, jsou velice agresivní a někdy u nich agresivita vypukne bez zjevné příčiny. Na domácí půdě se cítí sebejistě a neohroženě. V cizím prostředí ztrácí orientaci a často zpanikaří a to má často vliv i na jejich agresivitu.
12 – 13
Disponuje všestranným nadáním, jeho všestrannost vynikne hlavně v umění a kultuře. Dobře vycházejí s lidmi, jsou chápaví a mají velkou dávku porozumění. Převládá u nich vlastní rozum nad radami druhých. Ve vypjatých a nečekaných situacích je impulzivní, ale ne agresivní. Rozum u něho vždy vítězí nad silou. Tito lidé jsou skromní, spokojení a málokdy se pouštějí do hádek a rozepří.
13 – 14
Potřebují a vyžadují pevný řád a smysl svého konání. Dobře se cítí v podřízené roli, kdy jim úkoly určí vedoucí. Ve vedoucí funkci se necítí spokojeně, jsou nejistí, někdy zmatkují a rádi přenechávají zodpovědnost na druhých. Svých dosažených úspěchů si neváží, rádi se uchylují do ústraní a libují si v nenápadnosti. Pokud si splní své materiálové požadavky, které jim stačí k pokrytí všech potřebných nákladů, pociťují spokojenost a ztrácejí ostražitost. Při ztrátě životních jistot, podléhají snadno depresím a potřebují cizí pomoc, aby se opět postavili na své nohy. Snadno se uráží a nepřijímají ani upřímnou omluvu.
14 – 15
Jsou to pečliví a pracovití lidé, kteří se snaží svým odhodláním přivést vše do zdárného konce. Pokud se jim toto nedaří a nestíhají plnit všechny úkoly, které si stanovili, potom ztrácejí snadno sebedůvěru. Své chyby i chyby druhých se snaží napravovat a řešit v co nejkratším čase. To jim dodává uspokojení, pokud se jim něco uspokojivě povede. Radost sdílejí s ostatními a myslí to upřímně. Nemají rádi lži a podvody, to se jim příčí. Jsou poctiví v každé situaci a je na ně vždy spolehnutí.
15 – 16
Jsou to velmi ctižádostiví lidé, kteří lehkovážně riskují, nechávají se strhnout k hazardním hrám, jsou to rození hráči. Toto nebezpečí ztráty peněz si uvědomují příliš pozdě a nedají ani na rady druhých. Tím se velice snadno dostávají do neřešitelných situací, které je stresují.  Pokud však mají dobré materiálové zázemí, pak jsou spokojeni a riskují jen velice zřídka. Harmonie a rovnováha na ně působí velice povzbudivě a kladně. Po citové stránce jsou velice upřímní a stálí.
16 – 17
Tito lidé jsou upřímní a nezáludní, mají pevné zásady. Neuznávají trereotyp a konvenční pravidla. Jsou vynalézaví, neustále něco zlepšují a snaží se vyniknout na poli pokroku a vědy. Pokud jim budeme podsouvat něco, s čím nesouhlasí a co nechtějí, tak budou odmítaví a někdy i mírně agresivní. Snadno se nechají vyprovokovat k vyššímu pracovnímu nasazení. Odměna za práci je zajímá až na poledním místě. Největší devizou těchto lidí je jejich vynalézavost a šikovnost. Ne vždy dokážou svojí práci dobře prodat.
17 – 18
Tito lidé disponují širokým obzorem a udržují si přehled o všem, co je zajímá. Neustále něco shromažďují, vlastní různé sbírky. Jsou zdatní a výkonní a velké potěšení jim činí, pokud se dostanou do středu zájmu. V životě jim velmi imponuje, když obdiv sklízejí, dokážou pro něj vše obětovat. Když se jim v tomto směru nedaří, tak jak by předpokládali, jsou nešťastní a cítí se nevyužiti. Potom svoje aktivity, umění a sílu vynakládají na nepotřebné věci a to je zpětně deprimuje. Pokud se jim podaří se seberealizovat, jsou šťastni a velmi úspěšní.
18 – 19
Intelektuálně nadprůměrně nadaní jedinci schopni velice rychle pochopit situaci, do které se dostali. Jsou to výborní vojevůdci, politici, lovci a sběrači, myšleno ve všeobecné rovině. Jejich výřečnost je nadprůměrná, stejně jako logická úvaha. Věnují se převážně oborům, které je zajímají a dokážou se v nich prosadit i za velice obtížných podmínek. Za své činy nesou sami vždy odpovědnost, jsou sebekritičtí a své chyby se snaží sami napravit.
19 – 20
Nevyrovnaní lidé, mnohdy osamocení. Pokud se jim naskytne šance k seberealizaci, tak se snaží ze všech sil ji nepromarnit. Jejich pracovitost je nadprůměrná, ale ne vždy jsou pocitově odměněni za svou snahu. Nemívají uspokojivý pocit, že je druhý plně docenil. Ve vedoucích pozicích nebývají oblíbeni hlavně u podřízených. Snadno u nich převládá pocit osamocení a nepochopení. V rámci těchto negativních nálad jsou nedůtklivý, vztahovační a jen málo kdo s nimi dokáže komunikovat tak, aby se s nimi dokázal domluvit na všem potřebném. Pokud dostanou jasně zadaná pravidla a úkoly, tak jsou snaživí a spolehliví. Nadřízení je však nesmějí moc přeceňovat.
20 – 21
Jsou to citliví lidé na změny, hlavně ty nečekané. Jsou dobrosrdeční, mají rádi kolem sebe kolektiv, hlavně dobře známých lidí, se kterými si rozumí. Občas mají potřebu vyvolat spor, ale nemyslí to ve zlém. V podstatě nejsou agresivní, jen si musí občas mírnou hádkou s cizími lidmi dodat sebedůvěru. Někdy pro svou seberealizaci volí nevhodné prostředky, ale ze svých chyb se nepoučí. Sami k sobě jsou nedůvěřivý a někdy podléhají chvilkovým depresím ze své nemohoucnosti. Ke svým přátelům jsou laskavý a vstřícní. Nikdy neodmítnou, pokud je někdo požádá o radu, nebo pomoc.
21 – 22
Jsou to tvořiví a cílevědomí lidé, spolehlivý a svědomití se schopností včas odhalovat problémy a nedostatky. Jejich snaživost a rozvaha je spojena se všímavostí. Pokud narazí na nějaký problém, který je nad jejich síly, tak bez zaváhání požádají o pomoc. Jsou komunikativní, nemají rádi samotu a vše podřizují společnosti.
22 – 23
Hlavním rysem je nedočkavost a přecitlivost ke všemu nespravedlivému a negativnímu. Zvýšená negativní náladovost se projevuje náhlým přechodem od naprosté letargie až po nečekané výbuchy hněvu. Tito lidé jsou citově nestálí a nespolehlivý lidé. Ze svého pohledu to vidí však jinak, a když je někdo upozorní na jejich nevhodné chování, tak se cítí ukřivděni. Pro své přátelé by se rozdali a obětovali by vše, co mají. Opravdových přátel však nemívají mnoho, protože jen zřídka se otevřou někomu, kdo je pochopí a naváže s nimi přátelský vztah.
23 – 24
Omezená citová stabilita a někdy nejistota a potlačovaná sebedůvěra ve vztahu dělá potíže. Jejich potřeby mohou převyšovat nad potřeby druhých lidí a povaha se může sblížit sobeckému charakteru. Pokud je k tomu někdo vyprovokuje, tak jsou bojovní. Jsou tvořiví a vynalézaví, v klidném prostředí jsou vyrovnaní a nenápadní, ale to může bez nápadného impulsu přerůst v nečekanou agresivitu. V tom jsou nebezpeční. Mají velmi rozvinutou fantazii a díky ní jsou vztahovační, podezřívaví a žárliví.
 
Celostní medicína

Numerologie
Proutkaření
Právě na stránkách:


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one